Başvuru, Değerlendirme Süreci ve Kabul/Kıstasları

Başvuru Süreci

 • Lisansüstü programları başvuru  takvimi Üniversite web sitesinde ilan edilir.
 • Başvuru yapılacak bölüm/programa eşdeğer veya yakın mezuniyet alanlarının uygunluğu Hitit Üniversitesi Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
 • Uluslararası öğrenci başvuruları çevrimiçi yapılır.
 • Uluslararası öğrencilerin başvuru süreçlerini Uluslararası Ofis takip eder ve yönetir.

 Değerlendirme Süreci

 • Uluslararası öğrencilerin yüksek lisans ve doktora başvurularının ön incelemeleri çevrim içi başvuru ekranı üzerinden Uluslararası Ofis ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından yapılır.
 • Ön incelemeden geçen adayların başvuru evrakları, ilgili Anabilim Dalı Başkanlıklarına iletilir.
 • Değerlendirmeye alınacak başvurular, Anabilim Başkanlıklarınca oluşturulan Anabilim Dalı Lisansüstü Öğrenci Kabul Komisyonu tarafından değerlendirilir.
 • Değerlendirme, adayın diploması, genel not ortalaması, varsa yabancı dil sınav notu, niyet mektubu ve referans mektupları dikkate alınarak ilan edilen kontenjan dâhilinde yapılır.
 • Değerlendirme sonuçları Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’ne iletilir.
 • Başvuru koşullarını sağlamak ve/veya asgari başarı puanına sahip olmak adaya tercih ettiği bölüme/bölümlere yerleşme hakkı kazandırmaz.
 •  Kayıt hakkı kazanan adaylara kabul edildiklerini belirten kabul mektubu kayıtlı e-posta adreslerine gönderilir. 
 • Kabul mektubunda ibraz edilen kayıt tarihi nihaidir. Ancak kayıt sürecini belirlenen ve ilan edilen başvuru/kayıt takvimine uygun şekilde tamamlayamayanlar yeniden başvurma hakkına sahiptir.
 • Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan öğrenciler dönem başında eğitim-öğretime başlayabilirler.
 • Başvuru, yerleştirme ve kayıt sürecinde tahrif edilmiş, sahte, eksik ve yanlış bilgi ve belge sunanların kesin kayıtları yapılmış olsa bile yapılan işlemleri iptal edilir.

Yüksek Lisans Programları Değerlendirme Kıstasları

Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde ALES, GRE ve/veya GMAT puanı aranmaz. 

Bir lisans diploması/mezuniyet belgesine sahip olması veya bu diploma/mezuniyet belgesi yurt dışından alınmış ise Yükseköğretim Kurulunca denkliğinin kabul edilmiş olması gereklidir.

Mezun olduğu yükseköğretim kurumlarından alınmış olan tüm dersleri ve notları gösterir not döküm belgesinde (transkriptinde) 100’lük sistemde 65  lisans mezuniyet not ortalamasından az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenen lisans mezuniyet not ortalamasına sahip olması (100’lük sistemde karşılığının bulunmaması halinde Yükseköğretim Kurulu’nun dönüşüm tablosu esas alınır).

Başvuruda yabancı dil sınavına girmiş olma şartı aranmamakla birlikte Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından yabancı dil belgesi sunan adayların yabancı dil puanları puan hesaplamasında değerlendirmeye alınır.

Doktora  Programları Değerlendirme Kıstasları

Doktora programlarına öğrenci kabulünde ALES, GRE ve/veya GMAT puanı aranmaz. 

Tezli yüksek lisans derecesiyle doktora programına başvuranların mezun olduğu yükseköğretim kurumlarından alınmış olan tüm dersleri ve notları gösterir not döküm belgesinde (transkriptinde) 100’lük sistemde 75   yüksek lisans mezuniyet not ortalamasından az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenen yüksek lisans mezuniyet not ortalamasına sahip olması (100’lük sistemde karşılığının bulunmaması halinde Yükseköğretim Kurulu’nun dönüşüm tablosu esas alınır).

Ana dilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenen puana veya ÖSYM tarafından eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bunun muadili bir puana sahip olması gereklidir.
HIZLI ERİŞİM

instagram Facebook Twitter
Uluslararası Öğrenci Danışma Hattı
Birim Yöneticilerimiz İle Görüşün
Uluslararası Ofis
Öğrenci Temsilcisi
Çevrimiçi