Üniversite Kesin Kayıt Süreci

Kayıt sürecinde öğrencinin kendisinin bizzat Uluslararası Ofis'e gelip kaydını tamamlaması gereklidir. Vekalet ile kayıt tamamlanamaz.  Aday öğrencimizin vize alıp almaması bizzat öğrenci adayı ile ilgilidir. Üniversitemiz kayıt süreci  bizzat öğrenci tarafından tamamlanmadan öğrenci belgesi vermemektedir.  

Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

Ön kayıt ve kesin kayıt tarihleri her yıl Başvuru/Değerlendirme/Kayıt Takvimi üniversitenin web sitesinde ilan edilir.

Kesin kayıt sırasında aşağıdaki belgeler istenir:

 • Lise Diplomasının (kayıt tarihinde diploması henüz hazırlanmamış yeni mezun öğrenciler için geçici mezuniyet belgesinin) aslı, lise diploması İngilizce değilse kendi ülkesindeki noter ya da T.C. Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi;
 • ise diplomasının, Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren, T.C. Millî Eğitim Bakanlığı’ndan veya ülkelerindeki T.C. Dış Temsilciliklerinden alınacak "Denklik Belgesi" veya onaylı örneği; 
 • Adayın lisede aldığı dersleri ve notlarını gösterir, lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not belgesi (transkript) ile belge İngilizce değilse Türkçe tercümesinin kendi ülkesindeki noter ya da T.C. Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği;
 • Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfalarının ve Türkçe tercümesinin kendi ülkesindeki noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylanmış örneği;
 • Varsa İkamet izni ( Yoksa kayıt tarihinden itibaren bir ay içinde Uluslararası Ofise fotokopisinin teslim edilmesi gerekir);
 • Varsa C1 Düzey Türkçe Dil Belgesi;
 • Varsa ve gerekliyse İngilizce Dil Yeterlilik Belgesi;
 • Dil Belgesi eksik ise TÖMER kayıt belgesi ve kur ücreti ödeme belgesi;
 • 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf;
 • Başvuruda sunduğu evrakların hepsinin gerçek ve orijinal olduğunu ve kaydını silmesi halinde ödediği öğrenim ücretini veya ücretinin bir kısmını alamayacağına dair taahhütname;

 Not: Yukarıda belirtilen belgeler dışında Üniversite tarafından ek belgeler istenebilir.

Kesin Kayıt ile İlgili Diğer Hususlar:

 • Bir programa başvuru olmaması veya kontenjanın dolmaması halinde, dolmayan veya başvuru olmayan kontenjanlar, komisyonun önerisi ve Senato kararı ile diğer programların kontenjanlarına eklenebilir.
 • Bir fakülteye/meslek yüksekokuluna kabul edilen aynı ülke uyruklu öğrenci sayısı fakülte/meslek yüksekokulu kontenjanın ( toplam yerli ve uluslararası öğrenci) toplamının %25’ini geçemez. 
 • Kayıt hakkı kazanan adaylara kabul edildiklerini ilan eden kabul mektubu kayıtlı e-mailleri aracılığıyla gönderilir. 
 • Kabul mektubunda ibraz edilen kayıt tarihi nihaidir. Ancak kayıt sürecini belirlenen ve ilan edilen başvuru/kayıt takvimine uygun şekilde tamamlayamayanlar yeniden başvurma hakkına sahiptir.
 • Kesin kayıt sonrasında kaydını silmesi halinde ödenen öğrenim ücreti iade edilmez.
 • Kesin kayıtlar tamamlandıktan sonra, kayıt yaptıran öğrenciler Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na bildirilir.
 • Öğrenimi amacıyla Hitit Üniversitesi’ne kaydedilen öğrenci 5682 sayılı Pasaport Kanununa, 5683 sayılı Yabancıların Türkiye`de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun ve bu Yönergenin dayanağını oluşturan mevzuat ve esaslar ile diğer ilgili mevzuat hükümlerine uymakla yükümlüdür. Bu yükümlülüklerini yerine getirmeme nedeniyle hak kaybına uğrayan öğrencinin hak kayıplarından üniversite sorumlu değildir.
 • Kesin kayıt sonrası öğrencinin oturum izni için İl Göç İdaresi tarafından talep edilen yükümlülükleri yerine getirmesi ve oturum iznini alarak en kısa sürede Uluslararası Ofis’e bildirmesi gerekmektedir. 
 • Oturum izni belgesi alamayan/aldığı halde birinci dönemin sonuna kadar Uluslararası Ofise ibraz etmeyen öğrencinin kaydı silinir. 
 • Kayıt sırasında Denklik Belgesini ibraz etmeyen öğrenciye denklik belgesini getirmesi için kayıt olduğu dönemin sonuna kadar getirme izni verilir. Bu süre bitiminde Denklik Belgesini ibraz etmeyen öğrencinin kaydı silinirHIZLI ERİŞİM

instagram Facebook Twitter
Uluslararası Öğrenci Danışma Hattı
Birim Yöneticilerimiz İle Görüşün
Uluslararası Ofis
Öğrenci Temsilcisi
Çevrimiçi