1

Adayların ortaöğretimden mezun veya mezun durumunda bulunmaları şartıyla başvuruları kabul edilecek olanlar:
- Yabancı uyruklu olanlar;
- Doğumla T.C. vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığından T.C. vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların T.C. vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının T.C. vatandaşlığı kanunu uyarınca aldığı “Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge” sahibi olduklarını belgeleyenler;
- Yabancı uyruklu iken sonradan T.C. vatandaşlığına geçenler veya bu durumdaki çift uyruklular;
- T.C. uyruklu olup (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar dâhil) ortaöğretiminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar;
- KKTC uyruklu olup KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayıp GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej veya liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar.

2

Hayır. Lakin başvuru sürecini başlatabilmek ve adayların başvuru süreci eğitimi almaları gerekmektedir. Başvurunun değerlendirilmesi ve düzgün bir şekilde çevrimiçi oryantasyon ücreti 50 USD ödenmesi gerekmektedir.
Yurtdışından başvuracak adaylar çevrimiçi oryantasyon ücretini Visa veya Mastercard özellikli kredi kartınızla hızlı şekilde gerçekleştirmeleri mümkündür.
Online Oryantasyon Ücreti ödemesi dekontu mutlaka WhatsApp (+90 364 2191995) üzerinden tarafımıza iletilmelidir.
Yurtiçinden başvuracak adaylar ise çevrim içi oryantasyon ücretini Halkbank şubelerine dolar olarak ödemesi gerekmektedir.
Çevrim içi oryantasyon ücretini ücreti ilgili akademik yıl için bir defaya mahsus olmak üzere ödenir ve geri ödenmez.

3

 • T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanlar,
 • KKTC uyruklu olanlar, (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej veya liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
 • 8 inci maddenin 1 inci fıkrasının (b) bendinde tanımlanan, doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyruklular, (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar/ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar hariç),
 • Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyruklular (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej/ortaokul/liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
 • Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde/ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören T.C. uyruklular veya 6. maddenin 1. fıkrasının (b) bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyruklular,
 • Çift uyruklu iken T.C. vatandaşlığından çıkanlardan ortaöğretim/lise öğrenimlerinin tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanlar,
 • Çift uyruklu iken KKTC vatandaşlığından çıkanlardan ortaöğretim/lise öğrenimlerinin tamamını Türkiye'de veya KKTC'de tamamlayanlar (ortaöğrenim/lise öğrenimlerinin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar hariç),
 • T.C. uyruklu olup ortaöğretim/lise öğrenimini KKTC’de tamamlayanlar,
 • Disiplin suçu nedeniyle Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alanlar.

4

Başvuru için kabul edilecek sınav ve asgari puan türleri Uluslararası Öğrenci Kabul Komisyonu tarafından belirlenir.

Adayların başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak sınavlardan ortaöğretim/lise bitirme sınavı statüsünde olanların (Abitur, GCE, International Baccalaureate, Tawjihi vs.) geçerliliği için süre sınırlaması yoktur. Ancak üniversite giriş sınavı statüsünde olanlar (SAT, TQDK, Gaokao vs.) için geçerlilik süresi, sınava giriş tarihinden itibaren 2 yıldır. YÖS sınavı için geçerlilik süresi sınav tarihinden itibaren bir yıldır.

5

Tıp Fakültesine başvuran öğrencilerin değerlendirmeye alınabilmesi için aşağıdaki belirtilen uluslararası sınavlardan en az birinden belirlenen puana sahip olmaları gerekir:

Tablo 1: Tıp Fakültesine başvurabilmek için gerekli olan uluslararası diplomalar ve sınavlar

Diploma/Sınav

Not Sistemi

Başarı Puanı (En Az)

T.C. Lise Diploma

100

80

YÖS

100

80

SAT Reasoning

1600

1100

SAT II Matematik

800

600

ACT (American College Testing)

36

24

AP (Advanced Placement)

5

3,5

International Baccalaureate (IB)

45

30

GCE A Level

Harf Puanı

2 konudan C Notu

GCE AS Level

Harf Puanı

1 konuda C Notu

Abitur

1-4

1-3 arası puan


Tıp Fakültesi dışındaki fakültelere başvuran öğrencilerin değerlendirmeye alınabilmesi için aşağıda belirtilen uluslararası veya ulusal sınavlardan en az birinden belirlenen puana sahip olmaları gerekir.

Tablo 2: Tıp Bölümü hariç diğer bölümlere başvurabilmek için gerekli olan uluslararası ve ulusal diplomalar ve sınavlar

Diploma/Sınav

Not Sistemi

Başarı Puanı (En Az)

T.C. Lise Diploma

100

70

YÖS

100

70

International Baccalaureate

45

26

Attestat

100

70

Tawjihi

36

24

Bakalorya Sınavları

20

12

WAEC Sınavları

Harf Puanı

En az 3 konuda B3

Ulusal Sınavlar/Diplomalar

100

706

 • Lise Diplomasının aslı ve yabancı dilde ise noter onaylı Türkçe tercümesi
 • Denklik Belgesi aslı (Denklik belgesi; yurt içinde il millî eğitim müdürlüklerince, yurt dışında ise eğitim müşavirlikleri ve eğitim ataşeliklerince düzenlenir. Denklik için başvurular da bu kurumlara yapılır.)
 • Not durum belgelerinin (transkript) aslı ve yabancı dilde ise noter onaylı Türkçe tercümesi.
 • Pasaportun aslı, noter onaylı Türkçe tercümesi.
 • Katkı Payı /Öğrenim ücretinin ilgili bankaya yatırıldığını gösteren banka dekontu.
 • TÖMER Belgesi (C1 düzeyi TÖMER belgesi ibraz edemeyen adayların Üniversitemiz Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğünü (TÖMER) tarafından yapılacak Türkçe yeterlik sınavına girerler, C1 düzeyinde belgesi olan öğrenci eğitimine başlar. 2 (İki) Eğitim-Öğretim yılı sonunda C1 belgesi ibraz edemeyen öğrencinin ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu tarafından kaydı silinir)
 • Öğrenci İkamet İzni (varsa) (İlk defa İkamet Tezkeresi alacak öğrenciler istenilen belgeleri Uluslararası Öğrenci Ofisine teslim etmelidir. İkamet izni almak öğrencinin sorumluluğundadır. İkamet izni gelen öğrencinin 99 ile başlayan YU numarası UBYS sistemindeki bilgilere eklenmeli, İkamet izninin bir fotokopisi dosyalarına konmalıdır.)
 • Son altı ay içinde, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş 6 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf,
 • Mavi kart fotokopisi, TC Kimliği fotokopisi, Uluslararası Koruma Belgesi Fotokopisi, Geçici Koruma Belgesi Fotokopisi
 • Çift Uyruklu Öğrenciler İçin Vukuatlı Nüfus Cüzdan Örneği.(Belgede ikinci vatandaşlığa geçiş tarihini belirten ibare olmalıdır)
 • Gelen öğrencinin maddi imkânlarının ülkemizde yükseköğrenimlerini sürdürmeye imkân sağlanmasını temin etmek amacıyla geçimini sağlayabilecek düzeyde gelire sahip olduğunu gösterir geçim belgesi.

8

Evet, Türkçe veya İngilizce olmayan belgelerinizin bu dillerden birine çevirisini de başvurunuza eklemeniz zorunlu değildir. Kabul aldığınız takdirde tercümeleri getirilmesi zorunludur.

10

Başvurunuzu başarılı bir şekilde gerçekleştirdikten sonra başvurunuz ilk olarak ön değerleme sürecine girer. Ön değerleme sürecinde belgeleriniz incelenir ve eksiksiz bir şekilde tüm belgeleri yüklediğiniz tespit edilirse belgeleriniz Uluslararası Öğrenci Kabul Komisyonu tarafından değerlendirmeye alınır.
Değerlendirme süreci başarılı olarak sonuçlanırsa size başvuru sistemine girdiğiniz e mail adresi üzerinden kabul mektubu gönderilir. Kabul mektubu gönderilen öğrencilerin başvuru ve kayıt süreci zaman çizelgesinde belirtilen tarihler içerisinde Hitit Üniversitesine bizzat gelerek kayıt yaptırmaları gerekmektedir.
Kayıt sürecinde adayların tüm belgeleri, denklik dâhil getiremeyenlere, gerekli mazeret sunmaları halinde bir ay ekstra zaman verilir. Ders kaydı yaptırıp derse başlayanlara bu süreçte öğrenci belgesi verilmez. Dönem sonunda gerekli belgeleri sunamayanların kaydı silinir. Hitit Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Kabul Komisyonu ders kaydını gerçekleştirmiş olsa dahi, belgelerinin gerçekliğini ispatlayamayan öğrencinin kaydını silme hakkını elinde tutar.
Bir bölüme kabul edilen aynı ülke uyruklu adayların sayısı uluslararası öğrenci fakülte kontenjanı toplamının %25’ini geçemez.

11

Evet! Ancak başvurunuz reddinin temel nedenini göz önüne alarak başvuru yapınız. Örneğin başvurunuz ülke kontenjanı nedeniyle ret edildiyse yeniden kabul edilme şansınız düşüktür. Başvurunuz eğer asgari başvuru puanı nedeniyle ret edildiyse lütfen tekrardan başvurmayınız.

12

Hitit Üniversitesi'nde eğitim dili başvuru yaptığınız bölüme göre Türkçe veya İngilizce'dir

13

Üniversitemiz tarafından sağlanan bir burs olanağı bulunmamaktadır. Ancak uluslararası ve yerel düzeyde burs sağlayan kurumlara başvurmak mümkündür.

14

Liseden henüz mezun olmamış adayların, liselerinden bu dönemin sonunda mezun olabileceklerine dair resmi bir yazı (geçici mezuniyet belgesi) sunmaları gerekmektedir. Eğer lise diplomanız aynı zamanda sınav sonucunuz olacaksa bu durumda başvuru yapabilmek için diplomanızı almış olmanız gerekmektedir.

15

Faks veya e-posta ile gönderilen hiçbir belge kabul edilmemektedir. Başvuru belgelerinizi ilgili programa yüklemeniz gerekmektedir.

16

Başvuru sürecinde yaşadığınız her türlü sorun için lütfen tarafımıza WhatsApp linkinden üzerinden ulaşınız. WhatsApp (+90 (364) 2191995) ile mesaj göndermek için tıklayınız.

17

Sekiz dönem aldığınız dersleri gösteren transkripti yüklemeniz gerekmektedir. Transkript yüklemediğiniz takdirde başvurunuz ret edilecektir.

18

Hayır. İngilizce Hazırlık derslerinden veya zorunlu İngilizce derslerinden muaf olabilmek için yalnızca TOEFL veya IELTS ya da Hitit Üniversitesi’nin kendi dil sınavından minimum puanı alarak muaf olabilirsiniz.

19

Hayır! Türkçe Yeterlilik belgesi sunmadığınız takdirde Hitit TÖMER tarafından gerçekleştirilen Seviye Tespit Sınavına girmeniz gerekmektedir. Bu sınav neticesinde elde ettiğiniz sonuca göre hazırlık sınıflarına yerleştirileceksiniz.

20

Hayır! C1 Türkçe Yeterlilik belgesini Hitit TÖMER dışından bir kurumda almanız takdirde Seviye Tespit Sınavına girmeniz gerekmektedir. Söz konusu sınavda başarısız olmanız takdirde Türkçe hazırlık dersi almanız için kayıt yaptırmanız zorunludur.

21

Hayır! Hitit Üniversitesine kayıt olduğunuz takdirde sizden beklenen İngilizce veya Türkçe hazırlık sınıflarına kayıt olmanızdır.

22

Türkiye’de herhangi bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmeye hak kazanan öğrencilerin Türkiye’ye gelmeden önce “öğrenci vizesi” almaları gerekmektedir. Öğrenci vizesi, uluslararası öğrencinin vatandaşı olduğu ülkenin veya ikamet izni ile ikamet ettiği ülkenin Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilciliği tarafından verilmektedir.

Öğrenci vizesi alacak yabancı uyruklunun Türkiye’deki üniversiteden gelen “Üniversite Kabul Yazısını” Türkiye Dış Temsilciliğine sunması gerekmektedir. Öğrencinin pasaportuna öğrenci vizesinin işlenmesi gerekmekte olup Türkiye’ye öğrenci vizesi almadan, vize muafiyeti veya diğer vize türü ile gelenlerin kişilerin kayıt işlemi yapılmamaktadır.

Öğrenci vizesi ile Türkiye’ye gelip üniversiteye kayıt yaptıran yabancı öğrencilerin öğrenim amaçlı ikamet izni başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilciliği tarafından verilen Öğrenci vizesinin süresi ülkelere farklılık göstermektedir. Öğrenci vizeleri 30 veya 90 gün şeklinde verilmektedir. Yabancı öğrencinin bu süreyi doldurmadan ikamet ettiği il veya ilçe Göç İdaresi Müdürlüğü’ne müracaatta bulunarak öğrenim amaçlı ikamet izni alması gerekmektedir.


Öğrenci Vizesi İçin Gerekli Evraklar:

Öğrenci vize başvurularında istenilen evraklar uyruğunda bulunduğunuz ülkeye göre değişiklik göstermektedir. Genel olarak istenilen belgeler aşağıdaki gibidir.

 • Öğrenci Vizesi Başvuru Formu,
 • En az 1 yıl geçerli pasaport,
 • Üniversiteye kabul edildiğinize dair yazı,
 • 1 adet vesikalık fotoğraf,
 • Vize harcı.

Öğrenci vizeleri tek girişli olup, öğrenci vizesi ile ülkeye giriş yaptıktan sonra yabancının öğrenim maksatlı ikamet izni başvurusunda bulunması gerekmektedir. Öğrenim amaçlı ikamet izni başvurusu yapmadan yabancının Türkiye’den çıkış yapması durumunda, vizesi iptal olacaktır. Vizesi iptal olan yabancı Türkiye’ye vize muafiyeti kapsamında tekrar giriş yapsa dahi öğrenim amaçlı ikamet izni alamayacaktır. Bu durumda, yabancının tekrar ülkesine dönerek öğrenci vizesi alması gerekecektir. Mağduriyet yaşanmaması adına bu hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.


Öğrenci Vizesi İstenmeyen Kişiler:

Uluslararası öğrenci adayı aşağıdaki durumlardan birini taşıması halinde öğrenci vizesi talep edilmemektedir.

 • 5203 Sayılı Kanun çerçevesinde Mavi Kart sahibi olan yabancı uyruklu öğrenciler,
 • Türkiye’de çalışma izni veya ikamet izni ile ikamet eden ebeveynlerin çocuğu olan yabanc uyruklu öğrenciler,
 • Orta ve Yüksek Öğretimini Türkiye’de tamamlayan ve 1 yıldan fazla ara vermemek kaydıyla lisans ve(ya) yüksek lisans eğitimine başlayan yabancı uyruklu öğrenciler,

Türkiye’de bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olup, daha önce öğrenci vizesi alan ve öğrenim amaçlı ikamet izni ile ikamet eden yabancı uyruklu öğrencilerin ara vermeden bölüm değişikliği yaptığı durumlarda öğrenci vizesi talep edilmemektedir.

Yabancı uyruklu öğrenciler daha önce herhangi bir üniversite programına kayıtlı olup da sonradan bölüm veya üniversite değiştirmeleri durumunda, yeni öğrenci vizesi talep edilmemektedir. Fakat bu kişilerin aynı il içinde değişiklik yapmaları durumunda yeni öğrenci belgelerini İl veya İlçe Göç İdaresi Müdürlüğü’ne ibraz etmeleri, il değişikliği yapmış olmaları durumunda ise ikamet ettikleri İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne ikamet izni başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.

23

Kayıt işlemini tamamladıktan sonra Çorum İl Göç İdaresine gidip oturum iznine başvurmanız gerekmektedir.

Gerekli bilgiler için:

https://eikamet.goc.gov.tr/Ikamet/BasvuruIstenenBelgeler/BasvuruFormuIstenenBelgeler?tur=5

24

Evet. Ancak oturum aldıktan sonra söz konusu belgeleri Uluslararası Ofis’e yeniden teslim etmeniz gerekmektedir.

25

Öğrenci kimlik kartı başvuruları için web sitesini inceleyebilirsiniz. https://oidb.hitit.edu.tr/

26

Öğrenci belgesi etkileşimli kayıtlarda ders ekleyip danışman onayınızı aldıktan sonra Uluslararası ofis birimi tarafından verilmektedir.

27

İlk defa oturma izni başvurusu yapacak olan öğrencilerin vize veya vize muafiyeti süresi bitmeden önce oturma izni için başvuru yapmaları gerekmektedir. Oturma iznini uzatmak isteyen öğrenciler var olan ikametlerinin süresi bitmeden başvuru yapmak durumundadır.

28

İlk defa oturma izni için başvuru yapacak olan öğrenciler başvuru tarihinden itibaren 30 gün içinde belgelerini Uluslararası Öğrenci Ofisi’ne teslim etmesi gerekmektedir.

29

Göç idaresi Genel Müdürlüğü'nün kuralları gereğince, öğrenciler Türkiye'de kaldıkları süre boyunca sağlık sigortasına sahip olmak zorundadırlar. Ayrıntılı bilgi için web sitesini inceleyebilirsiniz. https://www.e-ikametsigorta.com/

30

Lisans öğrencileri ilk yıldan sonra haftada 24 saati geçmemek kaydıyla çalışma izni alabilirler. Lisansüstü öğrenciler için bir kısıtlama bulunmamaktadır Çalışma izni almak isteyen öğrencilerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na başvurmaları gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgi için bakınız: https://www.goc.gov.tr/calisma-izni-sss

HIZLI ERİŞİM

instagram Facebook Twitter
Uluslararası Öğrenci Danışma Hattı
Birim Yöneticilerimiz İle Görüşün
Uluslararası Ofis
Öğrenci Temsilcisi
Çevrimiçi